معاینه ها و کنترل اولیه پزشکی ( چک آپ) برای کودکان

در آلمان یک سری از معاینات و کنترل های پزشکی وجود دارد, که برای حمایت از رشد سالم فرزندان شما انجام می شود.

فرزند شما باید تا سن ۶ سالگی در معاینه ها و کنترلهای اولیه U1 تا U9 شرکت کند. این کنترل ها اجباری هستند و توسط پزشک های کودک ثبت میشوند. آنها برای ارائه در مدارس, مهدکودک ها و اداره رفاه جوانان و کودکان و غیره مهم و اجباری میباشند. این کنترل ها برای شما رایگان است و توسط بیمه درمانی پرداخت میشود.

علاوه بر این با فرزند تان باید به طور منظم به دندان پزشک برای کنترل دندانها یشان مراجعه کنید. این هزینه ها هم توسط بیمه درمانی پرداخت میشود.