آموزشهای حرفه ای

آموزشهای حرفه ای معمولا در آلمان ۳٫۵ سال طول میکشد. در پایان دوره کارآموزی، گواهی دریافت میکنید. ازطریق آموزش و کارآموزی خوب ومناسب، شما از نظر مالی مستقل میشوید و میتوانید در جامعه نقش خوبی را داشته باشید.

فرمهای مختلفی برای آموزش حرفه ای درآلمان وجود دارد:

  • آموزش دوگانه
    همزمان میتوان در یک مکان کار کرد و در یک مدرسه حرفه ای مشغول به آموزش بود. بنابرین فرد میتواند همزمان هم از نظر علمی و هم از نظر تجربی مهارت پیدا کند. درمدت این فرم از آموزش حقوق و دستمزد دریافت میشود.
  • آموزش در مدرسه
    این فرم از آموزش در مدرسه های حرفه ای تدریس میشود. بعد از پایان این دوره تحصیلی افراد فارغ التحصیل با توجه به نمره هی شان پایان نامه دریافت میکنند. محتوی عملی معمولا در دورههای کارآموزی تجربه و تمرین می شود.

برای پیدا کردن دوره آموزشی مناسب، میتوانید از مراکز مشاوره حرفه ای کمک بگیرید. این کمکها درانجا عرضه میشود

  •  مشاوره و کمک در مورد امکانات و فرصتهای اموزشی
  •  اطلاع رسانی در مورد دوره اموزشی و دیدگاه های کاری بعد از پایان دوره
  •  آگاهی دادن راجع به مدارک لازم برای تقاضا در دوره آموزشی
  •  در اختیارگذاشتن امکانات اماده سازی برای دوره آموزشی

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung