شروع به کار

برای امکان شروع به کار باید درخواست اجازه کار از ادارات مربوطه تقاضا شود. پذیرش یک شغل بدون اجازه کار میتواند پیامدهای بدی برای شما داشته باشد. بنابرین باید به قوانین مربوطه توجه داشت:

  • در سه ماه اول شما اجازه کار ندارید.
  • سه ماه بعد از درخواست پناهندگی دسترسی به بازار کار امکان دارد. اداره کار درخواست شما را بررسی میکند ولی در طول زمان کنترل شما اجازه به کار ندارید.
  • از ماه چهارم اجازه کار فقط بر اساس محل کار مشخصی داده میشود, برای درخواست اجازه کا ر محدود این اجازه را باید از اداره خارجی ها درخواست کرد.
  • بعد از گذشت ۱۵ ماه از درخواست پناهندگی آزمون اولیه دیگر لازم نیست. از این زمان به بعد انجام کار موقت ممکن است.
  • بعد از گذشت ۱۵ ماه آزمون اولیه توسط اداره کار هم دیگر لازم نمیباشد. و انجام کار موقت ممکن است.
  • از ماه ۴۸ امکان دسترسی کامل به بازار کار میباشد, در صورتی که اجازه اقامت خود را داشته باشید.
  • از ماه ۴۸ به بعد میتوانید اجازه کلی کار را از اداره خارجی ها درخواست کنید.

در زمانی که درخواست پناهندگی شما در جریان میباشد برای شروع دوره کارآموزی ( Ausbildung) اداره خارجی
- ها تصمیم میگیرد.

برای افرادی هم که اقامت دولدونگ Duldung) ) دارند همچنین اداره خارجی ها برای اجازه کار تصمیم میگیرد.

در صورت داشتن اجازه اقامت میتوانید بدون درخواست اجازه کار شروع به کار کنید.