وظائف والدین

فرزندان شما تا رسیدن به سن قانونی به حمایت شما نیاز دارند و وابسته به شما میباشند. آنها اجازه ندارند تنهایی هیچگونه تصمیمی اتخاذ کنند. شما نماینده قانونی فرزندانتان میباشید.

کودک شما در دوره کودکستان نیاز به حمایت شما دارد کودکستان ها به طور مرتب شما را به گفتگو با والدین و تبادل نظر در رابطه با کودکتان و گروه های که در ان شرکت میکند دعوت میکنند. حضور شما در این جلسات به طور مرتب ضروری میباشد.

همچنین در دوران مدرسه هم کودک شما همواره احتیاج به حمایت شما دارد. شما باید در انجام تکالیف روزانه به او کمک کرده و تکالیف را کنترل کنید و مشکلات و کمبودها را با معلم کودک در میان بگذارید تا از پیش امدن مشکلات و کمبودهای درسی جلوگیری بشود و انها در آموزش حمایت و پشتیبانی بشوند. همچنین در مدارس هم به طور مرتب
گفتگو با والدین انجام میشود که حضور شما در این گفتگوها ضروری میباشد.