آموزش یک چهره دارد !

پایگاه اطلاعات اموزشی جدید برای مهاجران تازه شروع به فعالیت میکند! خیلی خوب است که شما همراه ما هستید!

در اینجا شما پیشنهادها و عرضه های جدید در مورد آموزش را در سایت به صورت روزمره ورایگان پیدا میکنید!

“بی ـ این“ Bi-In” “ یک سایت در حال رشد و یادگیری است! در اینجا شما پیشنهادات بیشتر و جدیدتری را پیدا میکنید! بنابرین همیشه این سایت را به روز نگاه کنید!

شما یک پیشنهاد خوب دارید و هنوز در اپ لیست نشده است! پس با ما تماس بگیرید! برای تماس با ما در صفحه اول یک لینک مخصوص می باشد .

“بی-این”  Bi-In“ ؛ میخواهد از کاربران آن یاد بگیرد! آیا شما پیشنهادی در مورد آنچه ما میتوانیم بهتر انجام بدهیم دارید؟ به ما یک فیدبک بدهید به آدرسbildung@nordfriesland.de

بازگشت