آموزش به معنی مشارکت است.
آموزش بیشتر از یاد گرفتن است.
آموزش به معنای خودمختاری است.
ما در تمام طول زندگی خود را آموزش می دهیم.

ورود شما را به کوسته خوش آمد میگوییم !

خوشحال هستیم، که شما با ما هستید!

شما مایل هستید زندگی جدید خود را جهت بدهید و با محیط جدید مطابقت پیدا کنید. این کار و وظیفه خیلی بزرگی میباشد. ما مایل هستیم که در این راه به شما کمک کنیم.

کدام پیشنهاد و عرضه ها برای شما مناسب است؟
آیا شما در جستجوی کلاسهای آموزش زبان هستید؟
آیا در مورد سیستم مدارس آلمان سوال دارید؟
با کمک این برنامه (اپ) میتوانید پیشنهادهای نزدیک خود را پیدا کنید.
چطور این برنامه به شما کمک میکند، اینجا به شما توضیح میدهیم.
در این راه برای شما آرزوی موفقیت داریم.

Feedback

Helfen Sie uns, die App zu verbessern. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

Feedback