داس ـ آلمانی از زبان دوم

نه تمام بچه های که به المان می آیند  یا در آلمان بزرگ میشوند می توانند آلمانی صحبت کنند. برای موفقیت انها در مدرسه به طوری که آنها هنوز بتوانند همکاری کامل در کلاسها و درسها در مدرسه را داشته باشند، مراکز داس (آلمانی به عنوان یک زبان دوم) آنها را  پشتیبانی می کنند.  مراکز DAZ به طود عمومی ممکن است در تمام مدارس آموزش و پرورش عمومی وجود داشته باشند و همواره بخشی از مدرسه میباشند. آنها سطح پایه ای متفاوتی را دارند.                                              

مرحله اول : سطح پایه

در اینجا، کودکان بدون دانش یا دانش کمتری از زبان آلمانی به مدت از 20 تا 25 ساعت در هفته پشتیبانی می شوند. طبق قانون، کودکان پس از یک تا دو سال (سطح 2) به سطح پیشرفته تغییر می کنند. با این حال، اگر کودک تنها در مدرسه الفبای را یاد بگیرد، می تواند تا سه سال دراین سطح شرکت داشته  باشد.

    

مرحله دوم :سطح پیشرفته

در اینجا دانش آموزان در کلاس درس معمولی شرکت می کنند. علاوه بر این، آنها دو تا شش ساعت در هفته آموزش مرحله یکپارچگی آلمان.                                                                     

 

مرحله سوم : سطح یکپارچگی                                                                                        

در مرحله اخردانش آموزان با آموزش مشخص و با نکات مهم و حساس در زبان آلمانی پشتیبانی شده و آموزش دادشده و برای درک آلمان و همچنین با زبان آلمانی به عنوان زبان آموزش و پرورش آماده میشوند.

 

سطح و مدرسه که کودکان و نوجوانان می آیند بستگی به سن و سطح زبان آنها دارد. کودکان تا سن ۱۶ سالگی در مراکز داس در مدارس عمومی تحصیل می کنند. نوجوانان سالمند تا سن 18 سالگی احتمالا در مراکز مدارس حرفه ای در کلاسهای داس هستند. در آلمان تحصیلات اجباری  ومستقل از وضعیت اقامت است. لطفا به عنوان والدین فرزندان خود در مدرسه ثبت نام کنید، حتی اگر آنها هنوز در دفتر ثبت نام ثبت نشده باشند